Đơn đăng ký Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, chúng tôi đồng ý và tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia Hiệp hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

THAM GIA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KH&CN VIỆT NAM

(Dành cho Tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam

           Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp KH&CN Việt Nam, chúng tôi đồng ý và tự nguyện làm đơn đăng ký tham gia Hiệp hội.

1. Thông tin cơ bản về tổ chức

-    Tên đơn vị: …………………………………………………………………………...…………

-    Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………….………

-    Trụ sở: ………………….……………………………..………………………………………….

-    Giấy đăng ký kinh doanh số: …..………….…….., ngày cấp……..…………………….

đơn vị cấp: ….………………………………………………………………………..………..…...

-    Giấy Chứng nhận doanh nghiệp KH&CN số: ……………… ngày cấp………...….

đơn vị cấp: ….………………………………………………………………………..………..…...

2. Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp hội

-    Họ và tên: ……………………………………….; Chức vụ: ………………………………

-    Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….….

-    Số điện thoại: ………………………..…………Fax:……………….……..…………………

-    Email: ……………………………………………………………………………………………

           Kính đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp KH&CN Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hội viên của Hiệp hội.

Trân trọng./.                                                  …………, ngày …… tháng …… năm ………

                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN