Chính sách

Những quy định mới trong hướng dẫn xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 10/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC (Thông tư số 03) quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN). Ngày 08/05/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN (Thông tư số 02) hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN. Hai Thông tư trên có các quy định mới so với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN (Thông tư số 55) nhằm tháo gỡ một số tồn tại, vướng mắc trong các quy định hiện hành về công tác dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN