Văn bản pháp lý

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN