Tin tức & Sự kiện

Khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ để biến tri thức thành của cải, vật chất

Bên cạnh hoạt động xác lập, bảo hộ tài sản trí tuệ, cần tăng cường triển khai các chính sách khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ. Đây là một trong những giải pháp đột phá để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, biến tri thức thành của cải, vật chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN