Tin tức & Sự kiện

Tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 12/9/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp Tổ công tác Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN